Arvioinnissa mitataan opiskelijan laaja-alaisia ammatillisia valmiuksia. Opettaja selvittää arviointiperusteet kunkin opintojakson alussa.

Arviointiasteikot
•asteikko: 5 – 0: kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1), hylätty (0)
•asteikko: hyväksytty – hylätty,

•lähtökohtana sanallisessa arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 % tehtävistä oikein, numeerisessa arvioinnissa 50 %.

Arvioinnista sinun kannattaa lukea enemmän KAMKin pedagogisesta strategiasta, ”cKAMK: opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista”

Rekisterimerkinnät

•opintorekisterimerkintä E tarkoittaa, että opiskelija ei ole osallistunut tenttiin
•jos opiskelija ei ole osallistunut työjärjestyksen mukaiselle pakolliselle tai valitsemalleen opintojaksolle, opintorekisteriin ei tule mitään arviointimerkintää
•muualla suoritettujen opintojen ja muulla tavoin osoitetun osaamisen arviointi: Hyväksilukeminen/arviointi
•välitenttien ja muiden osasuoritusten arvioinnit kirjataan opintojakson seurantatietoihin osasuorituslomakkeelle.

Tiedot hyväksytyistä suorituksista tallennetaan opintorekisteriin (PAKKI) pääsääntöisesti kahden viikon – kuukauden kuluttua tentistä tai muun suorituksen viimeisestä määräpäivästä. Arviointi-päiväksi merkitään opiskelijan opintosuorituksen ajankohta. Hyväksytysti suoritettua vapaasti valittavaa opintojaksoa ei ole mahdollista poistaa opintorekisteristä opiskelijan pyynnöstä (poikkeuksena valmentavat opintojaksot). Poissaolevalle opiskelijalle ei kirjata suorituksia.

Tenttipapereita ja muita arvioitavia suorituksia ei pääsääntöisesti palauteta, vaan opettaja säilyttää ne kuusi (6) kuukautta. Kypsyysnäytteet säilytetään yhden vuoden ajan. Virtuaalisesti suoritetut opinnot säilytetään kuukauden ajan. Opiskelija voi tutustua suoritukseensa. Opettaja voi myös järjestää ryhmälle erillisen palautetunnin. Opinnäytetyöt säilytetään pysyvästi ja harjoittelu- ja projektitöihin liittyvät kirjalliset suoritukset opiskeluajan.

Hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran.  Kansainväliseen vaihtoon lähtevä voi korottaa arvosanaa lukukauden viimeisessä yleisessä tenttitilaisuudessa.

Arvosanan korottamisesta ja suorituksen laajuudesta on sovittava opettajan kanssa ja korotus kannattaa tehdä silloin kun opintojakson kaksi uusintamahdollisuutta järjestetään.Tällöin uusiminen toteutuu samojen vaatimusten mukaan kuin ensimmäinen suoritus on tehty. Arvosanan korottamiseen on ilmoittauduttava uusintatenttipäivän ilmoittautumisen mukaisesti. Ylin arvosana jää voimaan. Arvosanan korotusmahdollisuus ei koske opinnäytetyötä eikä hyväksiluettuja opintoja.

Oikaisumenettely
Opiskelijalla on oikeus tutustua kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseensa ja saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan. Tarkistusaika alkaa tulosten julkistamisesta ja se on sama kuin suoritusten säilytysaika (6 kk tai 1 kk).

Mikäli opiskelija on tyytymätön arviointiin, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavalla osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskevaan päätökseen, hän voi käynnistää oikaisumenettelyn. Menettely on kaksivaiheinen:

    1. Opiskelija tekee oikaisupyynnön arvioinnin tehneelle opettajalle tai hyväksilukupäätöksen tehneelle koulutusjohtajalle. Oikaisupyyntö voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti sähköisellä ”Oikaisupyyntöhakemus” -lomakkeella. Oikaisupyyntö on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon arvioinnin tuloksista sekä arviointiperusteiden soveltamisesta omalla kohdallaan. Kirjallinen oikaisupyyntö voidaan tarvittaessa toimittaa määräajan kuluessa opintotoimistoon. Päätös kirjataan lomakkeeseen.
    2. Mikäli opiskelija on tyytymätön opettajan tai koulutusjohtajan tekemään päätökseen, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Vapaamuotoinen, kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan tutkintolautakunnalle ja toimitetaan opintotoimistoon. Opintotoimisto toimittaa oikaisuvaatimuksen tutkintolautakunnan puheenjohtajalle. Oikaisuvaatimukseen tulee liittää em. oikaisupyyntöä koskeva lomake joko alkuperäisenä tai kopiona.

Tutkintolautakunnan on otettava asia käsitelyyn viimeistään 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen saapumisesta lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja elokuussa saapuneita oikaisuvaatimuksia, jotka on otettava käsittelyyn viimeistään syyskuussa.

Jos opiskelija on käynnistänyt oikaisumenettelyn ennen tutkintotodistuspyyntöä tai pyynnön jälkeen, todistusta ei anneta ennen kuin oikaisumenettelyasia on loppuun käsitelty. Oikaisumenettelyä ei voi käynnistää eikä menettelyä jatkaa enää sen jälkeen, kun tutkintotodistus on otettu vastaan. Määräaikoja tulee ehdottomasti noudattaa.

Tutkintolautakunnan päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Tutkintolautakunnan tämänhetkinen kokoonpano:

Varsinainen jäsen                                     Varajäsen

yliopettaja Arja Oikarinen, pj                        lehtori  Anne Karhu

lehtori Simo Määttä                                         lehtori, koulutusvastaava Päivi Auno

Opiskelijakunta KAMOn nimeämät opiskelijajäsenet

Joona Tihinen                                                  Timo Halonen