Miten hyödyntää aikaisemmat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen?

 

Hyväksilukeminen on yläkäsite, jolla tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen, harrastusten tai esim. kansalaistoiminnan avulla hankittua osaamisen hyväksymistä osaksi tutkintoa tai opintojaksoa (pakolliset tai valinnaiset opinnot). Osaaminen voi olla hankittu ennen ammattikorkeakouluopintoja tai opintojen aikana. Hyväksilukemisen käsitteitä ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja AHOT (aikaisemmin hankintun osaamisen tunnustaminen). Termiä hyväksilukeminen (accreditation) käytetään myös kun puhutaan ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

Korvaamisella tarkoitetaan muualla suoritettuja, sisällöltään vastaavia ja samantasoisia opintoja, joilla opiskelija voi korvata koulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluvia, pääsääntöisesti pakollisia opintoja. Opiskelija osoittaa osaamisensa todistuksilla.

Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa ja hyväksilukemista esim. vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija osoittaa osaamisensa todistuksilla.

AHOTilla tarkoitetaan muulla tavalla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijan tulee tunnistaa ja osoittaa osaamisensa suhteessa opintojakson tavoitteisiin sekä sisältöön tavalla, joka sovitaan opettajan kanssa. AHOT edellyttää tekemistä/ näyttöä osaamisesta.

Työn opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen yhdistäminen. Opiskelija hankkii tutkinnossa edellyttettävää osaamista työssään. Opiskelijan on keskusteltava opinnollistamisesta vastuuopettajan ja tulevan työnantajan kanssa etukäteen. Näin voidaan luoda suunnitelma opiskelijan, opettajan ja työnantajan kesken työtehtävistä ja ammattikorkeakoulun näkökulmasta opintojen osaamisvaatimuksista, jotta opiskelija ansaitsee opintopisteet opintojen vaatimalla tavalla. Suunnitelman lisäksi käydään kolmikantaneuvottelu työnantajan kanssa, jossa ns. pelisäännöt käydään läpi.

Samantasoisilla opinnoilla tarkoitetaan kansallisen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) tasoja 6 ja 7 (korkea-aste).

Hyväksilukemisen edellytykset

 • osaaminen on osoitettu (esim. todistus, tentti, tehtävä, osaamisen näyttö)
 • opintojen tulee edistää opiskelijan tutkintoon tähtääviä opintoja
 • osaamiselle asetetut tavoitteet tulee saavuttaa
 • opiskelijan tulee saavuttaa koulutuksen suorittamisen edellyttämät valmiudet
 • jos opintojakso tai muuten hankittu osaaminen on hyväksiluettu jo kerran osaksi tutkintoa, sitä ei ole mahdollista hyväksilukea enää toiseen tutkintoon.

Hyväksilukeminen on aina tapauskohtainen. Hyväksilukemisesta päättää koulutusjohtaja. Hyväksilukua haetaan sähköisellä lomakkeella joka löytyy intranetistä.

Menettelytavat:

 • opiskelija itsearvioi osaamisensa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ja kokoaa tarvittavat todistukset ja muut dokumentit
 • opiskelija neuvottelee aiemmin suoritettujen opintojen ja muulla tavalla hankitun osaamisen hyväksilukemisesta vastuuopettajan, opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa ja varmistaa ko. opintojakson/osaamisen soveltuvuuden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS)
 • opintojen aikana muualla suoritettavien opintojen, harjoittelun tai muulla tavalla hankittavan osaamisen hyväksilukemisesta tai työn opinnollistamisesta sovitaan etukäteen vastuuopettajan tai koulutuspäällikön kanssa
 • vaihto-opiskeluun liittyvä Learning Agreement laaditaan aina ennen vaihtoa kv-koordinaattorin kanssa. Vaihdon jälkeen opiskelija hakee vaihdon aikana suoritettujen opintojen hyväksilukemista sähköisellä Accreditation from Exchange -lomakkeella.

Arviointi

Korvaaminen, sisällyttäminen:

 • Muualla suoritetuista ja hyväksiluetuista opintojaksoista arvosanaksi merkitään ko. oppilaitoksen antama arvosana tai suoritusmerkintä sekä päivämäärä, jolloin hyväksilukeminen on tehty. Opintorekisteriin merkitään myös alkuperäinen suorituspaikka ja -aika.
 • Mikäli opintojakso on suoritettu Kajaanin ammattikorkeakoulussa toisella koulutusalalla, arvosanaksi merkitään saatu arvosana (1 – 5, Hyväksytty/Hylätty).
 • Muualla suorittujen opintojen osittaisessa hyväksiluvussa:   Opettaja antaa lisätehtävän rajatulta alueelta, joka täydentää opintojakson osaamisen; arviointi koko opintojaksosta hyväksytty/hylätty tai painotettu keskiarvo.  Harjoittelun osalta jos opiskelija on suorittanut harjoittelukokonaisuudesta osan toisessa ammattikorkeakoulussa ja osan Kajaanin ammattikorkeakoulussa; arviointi voidaan suorittaa kahdessa osassa:  1) Kajaanin AMK:ssa suoritettu osio numeroarviointina tai hyväksytty/hylätty,  2) muussa ammattikorkeakoulussa suoritetusta osiosta merkitään saatu arviointi
 • Kieliopinnoissa toisessa AMK:ssa tai yliopistossa suoritetut samanlaajuiset tai samantasoiset, eri ammattialan kieliopinnot edellyttävät ammattialakohtaista täydentämistä.

AHOT (muulla tavoin osoitetun osaamisen arviointi):

 • jos osaaminen hyväksytään kokonaan selvityksellä/ näytöllä; hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla  Hyväksytty / Hylätty tai numeroarviointina. Opintorekisterin lisätietoihin opintosihteerit merkitsevät AHOT -merkinnän.
 • jos hyväksilukeminen edellyttää täydentävää suoritusta: koko opintojakso arvioidaan asteikolla  Hyväksytty / Hylätty tai numeroarviointina

Koulutusala toimittaa alkuperäiset hyväksilukupäätökset opintotoimistoon. Englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden opintojen hyväksilukupäätökset toimitetaan kv- toimistoon. Opiskelija saa tiedon päätöksestä sähköpostiin.

Arvosanan korotusmahdollisuus ei koske hyväksiluettujan opintoja.

Siirto-opiskelijat

Toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään osaksi Kajaanin AMK:n opetussuunnitelman mukaisesti suoritettavaa tutkintoa. Keskustele hyväksiluvuista opinto-ohjaajan, opettajatuutorin tai yliopettajan kanssa ja esitä hänelle opintorekisteriotteesi aiemmasta korkeakoulusta. Hyväksilukuhakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle joka löytyy intranetistä. Mahdollisten puuttuvien opintojen suunnitelussa voi käyttää apuan Opintosuunnitelmalomaketta (HOPS), joka löytyy intranetin lomakkeista.

Uudelleen opintonsa aloittavat

Esitys aiempien suoritusten hyväksilukemisesta ja suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta (HOPS) tulee tehdä kahden viikon kuluessa opintojen alkamisesta. Suunnitelman tekemiseksi ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot edellyttävät hyväksilukemista (kts. korvaaminen/sisällyttäminen). Arvosanaksi kirjataan saatu arvosana (1-5, Hyväksytty/Hylätty).

Kajaanin AMK:n yhteiset vapaasti valittavat opinnot

Opinnot eivät edellytä erillistä hyväksilukumenettelyä, mutta niiden tulee soveltua opiskelijan HOPSiin. Valintojen helpottamiseksi ammattikorkeakoululla on eri koulutusaloilta koottu vapaasti valittavien opintojen yhteinen tarjotin. Ilmoittautuminen näille opintojaksoille tapahtuu PAKIN kautta kevään aikana.