Kieliopinnot

Ammattikorkeakoulun kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito. Kieltenopetuksessa korostetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulussa kieliä voi opiskella sekä pakollisina että valinnaisina opintojaksoina.

Ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014, 7§) mukaan opiskelijan tulee saavuttaa ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellinen:

1) Suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito (määritelty tarkemmin laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta, 424/2003 6§). Ruotsin kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta tulee erillinen maininta tutkintotodistukseen. Suomen kielen taito osoitetaan kypsyysnäytteessä.

2) Yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Kielten ja viestinnän opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain. Kunkin koulutuksen opintokuvaukset ja tarkemmat opintosisällöt ovat opinto-oppaassa. Kielten ja viestinnän opintoihin opiskelumateriaalia on saatavilla myös ammattikorkeakoulun kirjastosta. Kirjaston Internet-sivuilla on mm. linkki monikieliseen MOT-sanakirjastoon.

Suomen kieli ja viestintä

Suomenkielisissä  viestintäopinnoissa painopiste on suullisen ja kirjallisen ammattiviestinnän kehittämisessä. Viestintäopintoja on kaikilla koulutusaloilla. Suullisen viestinnän opinnot valmentavat opiskelijaa esiintymään erilaisissa työyhteisön ryhmätilanteissa. Opiskelijan suomen kielen kirjallinen taito arvioidaan mm. opintojen loppuvaiheessa opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen yhteydessä.

Suomen kielessä ja viestinnässä opiskelija voi suorittaa myös vapaavalintaisia opintoja. Ne eivät kuitenkaan korvaa pakollisia opintoja.

Itseopiskelumateriaalia:
Ruotsin ja englannin kieli

Pakollisilla englannin ja ruotsin opintojaksoilla keskitytään ammatissa vaadittavan kieli- ja viestintätaidon opiskeluun. Opiskelija voi halutessaan kerrata peruskielioppia itsenäisesti verkossa. Vapaavalintaiset englannin ja ruotsin opintojaksot eivät korvaa pakollisia opintoja.

Kielten opetusta varten on laadittu valtakunnallisen yhteistyön tuloksena AMKKIA -osaamiskuvaukset, jotka muodostavat perustan Kajaanin ammattikorkeakoulun kielten opintojaksojen arviointikriteereille, jotka ovat opinto-oppaassa. (http://opinto-opas.kamk.fi/).

Oman kielitaitosi tasoa voit testata dialang testillä: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

 

Mikäli Dialang- testi osoittaa, ettei englannin ja/tai ruotsin kielitaitosi ole vaadittavalla tasolla, suosittelemme, että kertaat kielen rakenteita esim. alla olevien sivustojen avulla.

Itseopiskelumateriaalia:
Ruotsi
Englanti

Vapaavalintaiset kielet

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelija voi valita muita vieraita kieliä (esim. venäjä, saksa, espanja, ranska, mandariinikiina ja japani) osaksi tutkintonsa vapaavalintaisia pintoja. Kielitarjonta vaihtelee vuosittain.

Itseopiskelumateriaalia:

Kieliopinnoista vapauttaminen

Kielitaitoa koskevan säännön ensimmäinen kohta (suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito) ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla. Opiskelijan tulee tehdä opintojensa alussa kirjallinen vapautushakemus ruotsin kielestä ja suunnitelma korvaavista kieli- ja viestintäopinnoista. Korvaavista opinnoista tulee neuvotella kielten ja viestinnän opettajien kanssa. Korvaavina opintoina suositellaan erityisesti suomen kielen opiskelua. Korvaavina kieliopintoina ei voi suorittaa oman koulusivistyskielen/ äidinkielen opintoja.

Opiskelijaa ei voida koulusivistyskielen perusteella vapauttaa kaikista pakollisista vieraan kielen opinnoista, vaan opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä vierasta kieltä, joka ei ole hänen äidinkielensä.

Poikkeustapauksessa opiskelija voidaan vapauttaa kieliopinnoista erityisestä (painavasta) syystä (1129/2014, 7§). Erityisen syyn perusteella myönnetty vapautus harkitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Päätöksen vapauttamisesta tekee rehtori.

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden perusteella vapautus voidaan pääsääntöisesti myöntää vain, jos opiskelijalla on todettu vaikea lukemis- ja kirjoittamisvaikeus. Todisteeksi hakemukseen tulee liittää erikoislääkärin (esim. neurologin) lausunto, joka ei saa olla viittä vuotta vanhempi.

Vapautuksen saaneen opiskelijan tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita kielten ja viestinnän opintoja korvaavina opintoina (esim. suomen kieltä). Vapautus ei estä opiskelijaa osallistumasta ko. kielen opintojaksolle. Ennen vapautuksen hakemista kannattaa keskustella kielten opettajien kanssa, miten opiskelija voisi edistää vieraan kielen oppimista sekä mitä seurauksia vapauttamisella voi olla esim. julkisen sektorin tehtävissä.

Hakemus kieliopinnoista vapautumiseen löytyy intranetistä. Hakemukseen tulee liittää opiskelijan vapaamuotoinen selvitys ja perustelut vapautuksen hakemiselle sekä asiantuntijan lausunto, ammattikorkeakoulun vieraan kielen opettajan lausunto sekä todistukset aiemmista kieliopinnoista.

Vapautushakemukset löytyvät intranetistä > Opiskelijoiden lomakkeet

Lisätiedot: kielten ja viestinnän opettajat