Sinulla on velvollisuus ilmoittautua

  1. läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain sekä
  2. ilmoittautua opintojaksoille

 

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeusaika on määritelty laissa. Se on ohjeaika (normiaika) 3,5 v tai 4 v + yksi lisävuosi.  Tämä tarkoittaa että sinun tulee saattaa opintosi valmiiksi 3,5 tai 4 vuodessa, tai jos et kuitenkaan  selviydy aivan normiajassa, sinulla on  oikeus yhteen lisävuoteen ilman että opiskeluoikeutesi katkeaa.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi.

Sinun  tulee ilmoittautua vuosittain läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi

  • toukokuussa ilmoittaudutaan seuraavaksi  lukuvuodeksi (1.8.31.7.) , tarvittaessa ilmoittautumista voi muuttaa elokuussa
  • Ilmoittautuminen tapahtuu PAKKI -opiskelijantyöpöydällä.

Jos olet harjoittelussa tai opiskelijavaihdossa, muista ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi!

Poissaolevaksi kirjoittautuminen ja opintojen tilapäinen keskeyttäminen
Aloittava opiskelija voi ilmoittautua ensimmäiseksi vuodeksi  poissaolevaksi  vain lakisääteisestä syystä. Lakisääteinen syy on varusmies tai siviilipalvelus , äitiys- tai vanhempainloma tai oma sairaus.  Näiden lisäksi opiskeijalla on em. yhden vuoden poissaolo-oikeus ilman erillistä syytä.

Poissaoloaikaa ei kuluta opiskeluoikeusaikaa, vaan se siirtää valmistumisaikaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua kerrallaan yhdeksi lukukaudeksi tai yhdeksi lukuvuodeksi (ei kalenterivuodeksi).

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan (esim. osallistua tentteihin, saada ohjausta opinnäytetyön tekemiseen, saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin), eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen ja päivittäiseen tuettuun ateriaan. Opiskelijan tulee huolehtia myös ilmoitus Kela:lle opintotuen peruuttamisesta. Poissaolon aikana opiskelijan tietoverkon käyttäjätunnus on voimassa.

Poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tulee huomioida poissaolon mahdolliset vaikutukset omaan opintosuunnitelmaansa, koska tutkinnosta puuttuvat opinnot tulee suorittaa aina koulutuksen viimeisimmän hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti. Lukukauden mittaisissa poissaoloissa kannattaa huomioida myös jaksotuksen vaikutukset opintojärjestelyihin. Poissaolon vaikutuksista on hyvä neuvotella opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Poissaolojakson jälkeen on erittäin tärkeää mahdollisimman pikaisesti päivittää henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Läsnä-/poissaolotiedon muuttaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa tekemänsä läsnä- tai poissaoloilmoituksen lukuvuoden aikana (muuna kuin ilmoittautumisaikana). Perusteltu syy määräytyy tapauskohtaisesti, se voi olla esim. pitkäaikainen sairaus, äitiys-/vanhempainloma tai esim. varusmiespalveluksen tai äitiys-/vanhempainloman keskeytyminen. Läsnä- tai poissaoloilmoituksen muuttamista varten on erillinen sähköinen hakemuslomake, joka löytyy intranetistä > Opiskelu/Opetus >Opiskelijoiden lomakkeet. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen (esim. ko. viranomaisen antama) todistus muutoksen syystä. Opiskelemaan palaamisen ajankohtaa kesken lukukauden kannattaa harkita tarkoin, jotta opintoihin mukaan pääsy sujuisi kitkattomasti. Hyväksymispäätöksen läsnä- tai poissaolon muuttamisesta tekee koulutuspäällikkö.

Huomaa, että yli 2 kk kestävä sairaus oikeuttaa opiskelijan saamaan opintotuen sijasta sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea.