Opiskelijoiden vakuutusturva

Tapaturman tai vahingon sattuessa sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan ja/tai rehtorin toimistoon (toimistosihteeriin tai johdon assistenttiin). Vaikka tapahtumasta ei aiheutuisikaan isoja terveydellisiä ongelmia vahinkohetkellä, mutta jälkikäteen ilmenee joitain vaivoja, tapahtumaa on pitemmän ajan kuluttua vaikea saada vakuutuksen piiriin.

Jokaisesta tapaturmasta/vahingosta (myös hoitotyön koulutusohjelmassa ns. piikkivahingot) sinun tulee  täyttää vahinkoilmoitus. Hoida vahinkoilmoituksen teko rehtorin toimistossa toimistosihteeri Jaana Karjalaisen tai johdon assistentti Anne Väätäisen luona.

Tarkempaa tieto opiskelijan vakuutusturvasta löydät internet sivuilta.

 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on vakuuttanut lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella opiskelijat opiskelijatapaturma-asetuksen mukaisesti käytännön harjoittelutöissä sattuvien tapaturmien varalta. Myös työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Lisäksi kaikki opiskelijat on vakuutettu vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen piirin kuuluvat mm. ammattikorkeakoulun opiskelijat opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunneilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin urheilusuorituksiin, retkiin, yritysvierailuihin jne. sekä matkalla asunnolta suorinta tietä kouluun sekä työharjoitteluun tai koulusta ja työharjoittelusta asunnolle. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla. Vakuutus kattaa vamman hoitokulut, lääkärin palkkiot, lääkkeet, laboratoriotutkimukset ja joissain tapauksissa kuntoutuksen. Palkallisessa harjoittelussa tapaturmat korvataan ao. työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

Työharjoittelijavakuutus

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelun/työssä oppimisen jaksojen aikana työharjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuudelle sattuneet vahingot on vakuutettu sellaisten vahinkojen varalta, joka on välitön seuraus opiskelijan toiminnasta. Vakuutettuna on harjoitteluyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus. Vakuutuksen voimassaoloalue on EU + Norja, Islanti ja Sveitsi. Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, kun se kohdistuu työharjoittelusopimuksen / työssäoppimissopimuksen tehneen työnantajan omaisuuteen, siltä osin kuin työnantajan ottama omaisuuden vahinkovakuutus ei vahinkoa korvaa. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että vahinko on välitön seuraus työharjoittelussa olevan opiskelijan toiminnasta. Työharjoittelijavakuutus on toissijainen vakuutus ja korvaukset tulee hakea ensisijaisesti työharjoittelupaikan omista vakuutuksista.

Toiminnan vastuuvakuutus

Ammattikorkeakoulun toiminta on vakuutettu toiminnan vastuuvakuutuksella (isännänvastuu), joka kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon ammattikorkeakoulu voi toiminnassaan joutua ulkopuoliselle tai omalle työntekijälle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta. Vakuutuksesta kor-vataan vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja, josta ammattikorkeakoulu on vakuutusehtojen ja voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat ympäristövahingot.

Potilasvakuutus

Potilasvahinkolain mukaan kaikilla terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavilla on oltava vakuutus po-tilasvahinkojen varalta. Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen laitoksen tai ammatinharjoittajan henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena harjoittelu tapahtuu. Potilasvahingot korvataan harjoittelu-paikan vakuutuksen perusteella, joten vahinkotapahtuma tulee käsitellä harjoittelupaikan kanssa.

Matkavakuutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu on vakuuttanut opiskelijat opiskeluun liittyvillä matkoilla. Vakuutukset ovat voimassa enintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävillä opiskeluun liittyvillä ulkomaanmatkoilla (mm. tutustumis-, messu- tms. matkat). Vakuutetuilla tulee olla varsinainen koti Suomes-sa ja matkustajavakuutuksessa vakuutetun tulee olla oikeutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. Matkavakuutus ei ole siis voimassa ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutuksen ottamisesta tulee jokaisen opiskelijan huolehtia itse.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden vakuutusturva ulkomailla

Ulkomaalaisten opiskelijoiden (ei-EU- ja EU-kansalaiset) vakuutusturvan voimassaolo ulkomailla tulee tarkastaa erikseen. Lisätietoja saa kv-toimistosta.

Vakuutus eri tilanteissa

Lisätiedot:

Toimistosihteeri Jaana Karjalainen, puh. 044 7157 014

Johdon assistentti Anne Väätäinen, puh. 044 7101 602

KV-suunnittelija Meira Kaikkonen, puh. 044 7101 617

Hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen, puh. 044 7101 601