Opiskelijana menetät opiskeluoikeutesi, jos :

 1. Et tee ilmoitusta opiskelupaikan vastaanottamisesta (uusi opiskelija).
 2. Et ilmoittaudu läsnäolevaksi tai poissaolevaksi lukuvuosittain tai lukukausittain määräaikaan mennessä. Rehtori voi palauttaa opiskeluoikeuden kirjallisesta anomuksesta (”Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi”) seuraavan lukukauden alusta. Lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät Intranetistä >Opiskelijoiden lomakkeet . Opintoja voi suorittaa vasta opiskeluoikeuden palauttamisen jälkeen.  Opiskeluoikeuden palauttamispäätöstä tehtäessä harkitaan, onko opiskelijalla realistisia mahdollisuuksia suorittaa opintonsa päätökseen jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana (normiaika + 1 vuosi). Opiskeluoikeuden palauttamispäätöksestä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa. Myös kielteisestä päätöksestä peritään maksu. Maksu tulee suorittaa ennakkoon ammattikorkeakoulun verkkokaupassa.
 3. Et ole suorittanut opintojasi säädetyssä ajassa (normiaika + 1 vuosi) eikä rehtori ole myöntänyt harkinnanvaraista lisäaikaa. Opiskelija voi hakeutua uudelleen opiskelijaksi normaalia ko. koulutuksen hakumenettelyä käyttäen.

Opiskeluoikeus voidaan myös peruuttaa sosiaali- ,terveys- ja liikunta-alalla (nk. SORA -laki), jos opiskelija on toistuvasti ja vakavasti vaarantanut opinnoissaan tai harjoittelussa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai hän on salannut opiskelijaksi hakeutuessaan tiedon mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Opiskeluoikeus voidaa peruuttaa myös, jos opiskelijalla ilmenee toimintakykyä olennaisesti heikentävä sairaus, vamma tai muu vastaava terveydentilaa koskeva seikka, joka opinnoissa tai harjoittelussa vakavasti vaarantaa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden. Ennen mahdollista opiskeluoikeuden peruuttamista pyritään löytämään muita ratkaisumalleja tilanteen korjaamiseksi.

Mikäli opiskelijan ilmoittautuminen myöhästyy tai hän on jättänyt ilmoittautumatta, opiskelija voi anoa rehtorilta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa vasta seuraavan lukukauden alusta. Palauttamisen ehtona on, että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet selvitä opinnoistaan jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana.

Opiskelu + 1-vuodella

Mikäli joudut jatkamaan opintojasi normiajan (3,5v./4v.) yli, täytä sähköinen opintosuunnitelma opintojesi loppuun suorittamisesta. Opintosuunnitelmalomake löytyy intranetistä > >Opiskelijoiden lomakkeet.

Suunnitelma on tehtävä ennen normiajan päättymistä. Suunnitelman tekemiseen voit pyytää apua opinto-ohjaajalta.

Opiskelu harkinnanvaraisella lisäajalla

Mikäli lisävuosi ei riitä opintojen loppuun suorittamiseksi, sinulla on mahdollisuus anoa harkinnanvaraista lisäaikaa rehtorilta. Sitä voidaan myöntää:

 • vain erityisistä syistä, jotka ovat vaikuttaneet opintojen etenemiseen
 • opintoja on jäljellä enää hyvin vähän ja opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet suorittaa ne loppuun
 • lisäaikaa myönnetään vain tutkintoon kuuluviin opintoihin; jos tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, lisäaikaa ei myönnetä esim. vapaasti valittavien opintojen suorittamiseen tai kansainväliseen vaihtoon
 • lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti kerran ja vain yhdeksi vuodeksi.

Lisäajan myöntämispäätöksestä peritään asetuksen (1440/2014) mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa. Myös kielteisestä päätöksestä peritään käsittelymaksu.

 Lisäajan hakeminen:

 • Maksa hakemuksen käsittelymaksu KAMKin verkkokaupassa
 • Kirjaudu ammattikorkeakoulun intraan omilla opiskelijatunnuksillasi
 • Täytä sähköinen lomake ”Hakemus opiskeluoikeusajan jatkamiseksi”. Löydät sen ammattikorkeakoulun intrasta kohdasta  Opiskelijoiden lomakkeet
 • Täytä sähköinen lomake tarkasti ja liitä tarvittavat skannatut liitteet lomakkeeseen sähköisessä muodossa. Klikkaa lopuksi lähetä -painiketta.
 • Rehtori tekee päätöksen saatuaan koulutusjohtajan lausunnon ja saat asiasta tiedon sähköpostiisi.
 • ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi
 • opintotuen hakemisesta katso tämän oppaan kohta ”Opintotuki”
 • opinto-ohjaaja seuraa opintosuunnitelman toteutumista.
 • lisäaikaa on haettava syksyllä marraskuun loppuun mennessä ja keväällä viimeistään 15. toukokuuta

Mikäli opiskelija ei valmistu harkinnanvaraisena lisäaikana, hän voi hakeutua uudelleen opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta. Opiskelijan tulee tehdä välittömästi opintojen alettua opintosuunnitelma:

 • sovittava aiempien opintojen hyväksiluvuista
 • selvitettävä miten puuttuvat opinnot suoritetaan ja
 • arvioitava suorittamiseen kuluva aika.

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää hakijalle jolla on opinnot jääneet kesken siten, että hänellä on suorittamatta vain n. yhden vuoden opinnot. Sitä haetaan erillisellä hakulomakkeella ja jokainen päätös harkitaan erikseen.

Monimuoto-opiskelijan opiskeluoikeus
Monimuoto-opiskeluna järjestetyissä opinnoissa opiskeluoikeusaika on opetussuunnitelman mukainen suoritusaika + yksi lisävuosi sekä tarvittaessa rehtorin erityisestä syystä myöntämä harkinnanvarainen lisäaika. Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi joko lukukausittain tai lukuvuosittain.

Monimuoto-opiskeluna järjestettävät opinnot  on järjestetty niin, että ne voidaan pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa ilta- tai monimuoto-opiskeluna. Monimuotokoulutuksessa aloittavalla on samat poissaolo-oikeudet kuin päivätoteutuksessa. Opiskelijoiden on kuitenkin huomattava, että monimuotototeutukset voivat olla kertaluontoisia ja poissaolevalle ei aina voida tarjota jatkossa vastaavia opintojaksoja jos vastaavaa koulutusta ei ole alkanut seuraavana vuonna monimuotototeutuksena. Merkittävistä syistä johtuva poissaoloaika otetaan huomioon harkittaessa mahdollista lisäaikaa opinnoille.

Ilta- ja monimuoto-opiskeluna järjestetyssä koulutuksessa opiskeluoikeusaika on opetussuunnitelman mukainen suoritusaika + yksi lisävuosi sekä tarvittaessa rehtorin erityisestä syystä myöntämä harkinnanvarainen lisäaika.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tulee hakea poissaolo-oikeutta vapaamuotoisella hakemuksella vastuuyliopettajalta. Mikäli poissaolo-oikeus myönnetään, ko. aika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.