Seuraukset epäasiallisesta toiminnasta

Minkäänlainen epäasiallinen toiminta opinnoissa ei ole hyväksyttävää. Noudatamme tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistusta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen tutkiminen Suomessa”.  Vilppi tenteissä, näytöissä, itsenäisissä tehtävissä ja opinnäytetöissä (mm. plagiointi, sepittäminen, vääristely) johtaa opintosuorituksen tai koko opintojakson hylkäämiseen. Vilpin vuoksi hylätty opintojakso on suoritettava uudelleen seuraavana lukuvuotena sen hetkisten vaatimuksien mukaisesti. Opintosuorituksen tai opintojakson hylkäämisen lisäksi vilppi voi johtaa myös kurinpidollisiin toimenpiteisiin, joita ovat kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen ammattikorkeakoulusta. Opiskelijaa kuullaan aina ennen asian ratkaisemista.

Kirjallisissa tuotoksissa tulee olla tarkka lainausten suhteen. Jos tieto on saatu kirjallisuudesta, suoraan henkilöltä tai muista lähteistä, on aina mainittava alkuperäinen lähde. Jos tekijä esittää omissa nimissä toisen ideoita, tekstiä tmv., hän syyllistyy plagiointiin.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaotelllaan kahteen kategoriaan:

  • vilppi tieteellisessä toiminnassa (vääristely, plagiointi, anastaminen)
  • piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tarkempaa tietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä löytyy
    Tutkimuseettisen neuvottelukunnan internet sivuilta.

Ammattikorkeakoululain (932/2014, 38§) mukaan opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

  1. häiritsee opetusta
  2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
  3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä
  4. kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai
  5. on huumausainetestiä koskevan selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opiskelijan annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja määräaikaisesta erottamisesta hallitus rehtorin esityksestä.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti ja toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustilasta tai ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Henkilökunnalla on oikeus poistaa päihteiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksessa esiintyvä opiskelija.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Huumausainetestausta koskeva ohjeistus on määritelty tarkemmin ammattikorkeakoululaissa (351/2003, 25d§) sekä toimintaohjeessa ”Lainsäädännön ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen”.