Tenttikäytännöt

Jokaisesta opintojaksosta järjestetään kolme tenttimahdollisuutta samoilla vaatimuksilla, sovittuina ja opettajan ilmoittamina ajankohtina.

1. varsinainen tentti
– ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa
– tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen

2. uusintatentit
– kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä
– uusintatenttien ajankohdat opettaja ilmoittaa opintojakson alkaessa
– tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltaisin klo 18.00-20.15 Taito 1:ssä. Kokoontuminen Nettikahvilassa viimeistään klo 17.40.
– tenttiin on ilmoittauduttava erikseen

3. Hyväksytyn suorituksen korotus

– Hyväksyttyä suoritusta voi korottaa yhden kerran ja se kannattaa tehdä silloin kun opintojaksoon liittyvät 2 uusintatenttiä järjestetään.

Opinnäytetyöhön liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä. Tarkempi ajankohta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Poikkeukset:

  • mikäli opiskelija harjoittelujakson tai vaihto-opiskelun vuoksi ei voi osallistua uusintatenttiin, tulee tenttiajasta neuvotella opettajan kanssa
  • mikäli opiskelija on käyttänyt kaikki tenttikerrat, hän neuvottelee opettajan kanssa, missä laajuudessa hän osallistuu vastaavan opintojakson opetukseen ja mitkä osiot hän suorittaa uudelleen. Pääsääntö on, että opiskelija suorittaa opintojakson uudelleen sitten kun se seuraavan kerran järjestetään.

Ilmoittautumisajat löytyvä tenttipäivälistasta:

 

 

Tenttiin ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä sähköinen ”Ilmoittautuminen uusintatenttiin Retake Exam Registration Form” -lomake joka löytyy intranetistä kohdasta Opiskelu/ Opetus> Opiskelijoiden lomakkeet

Sairaustapauksissa tai muun ylivoimaisen esteen sattuessa tulee ottaa yhteyttä opintojaksonopettajaan. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei huomioida. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Yleisten tenttitilaisuuksien ohjeet

Etätentit
Poikkeustapauksissa on mahdollista suorittaa opintojakson varsinainen tentti, uusintatentti tai kirjoittaa kypsyysnäyte oman korkeakoulun ulkopuolisessa oppilaitoksessa, mikäli opiskelijalla ei kohtuullisin järjestelyin ole mahdollisuutta osallistua suoritustilaisuuteen Kajaanissa.

Suorittamisen ehtona on, että
· opiskelija sopii asiasta ennakkoon opintojakson opettajan/opinnäytetyön ohjaajan kanssa
· tenttiminen tapahtuu samanaikaisesti Kajaanissa järjestettävän suoritustilaisuuden kanssa
· tenttiminen tapahtuu valvotussa tenttitilanteessa
· opiskelija vastaa itse kaikista aiheutuvista kustannuksista (mm. mahdollinen valvontapalkkio).

Suorittaminen on mahdollista ainoastaan toisessa oppilaitoksessa, ei opiskelijan työpaikalla.