Ammattikorkeakoulututkintosi on valmis, kun

  • olet suorittanut vahvistetun opetussuunnitelman opintojaksot ja harjoittelun hyväksytysti sekä tehnyt opinnäytetyön hyväksytysti
  • olet suorittanut hyväksytysti kirjallisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan koulutuksen kielellä, jollei koulutuspäällikkö opiskelijan hakemuksesta päätä toisin (Tutkintosääntö 29 §).

Valmistumisjuhlat järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, joulu- ja toukokuussa. Muina aikoina valmistuville pyritään järjestämään omalla koulutusalalla pienimuotoinen kahvitilaisuus.

Suorittamastasi tutkinnosta saat:

1)   suomenkielisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi

  • tutkinto, koulutus, mahdollinen suuntautumisvaihtoehto
  • tutkinnon keskeinen sisältö (opintojen rakenne)
  • opinnäytetyön nimi ja arvosana, terveydenhoitajiksi valmistuvilla myös kehittämistehtävän nimi ja arvosana
  • maininta kielitaidosta (pakollinen vieras kieli, koulusivistyskieli, opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen kieli sekä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioituna asteikolla hyvä/tyydyttävä; Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan ruotsin kielen arvosanat 13 vastaavat arvosanaa ’tyydyttävä’ ja 45 arvosanaa ’hyvä’.)
  • sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa maininta, että koulutus on ko. alan EU-direktiivien mukainen.
  • matkailu- ja ravitsemisalalla pätevyyskriteerit täyttävissä tutkinnoissa maininta koulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta vastaavan hoitajan tehtäviin anniskelupaikoissa (kts. kohta Vastaavan hoitajan pätevyys).

2) suomenkielisen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen

3)  Diploma Supplement -liitteen.

Dipploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite. Liite on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema ja Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan opiskelijoilleen Diploma Supplementin.

Englannin kielellä annettavassa liitteessä annetaan lisätietoa opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opintoihin ja työelämään. Tutkintotodistuksen liite helpottaa valmistuneiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.

Diploma Supplement annetaan automaattisesti ja maksutta kaikille valmistuville opiskelijoille (sekä AMK-tutkinnon että YAMK-tutkinnon suorittaneet) tutkintotodistuksen yhteydessä. Siihen liitetään englanninkielinen opintosuoritusote eli Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat. Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä.

Lisätietoja saat  komission sivuilta.

Valmistumisajat

Opiskelija voi valmistua kaikkina muina kuukausina paitsi ei heinäkuussa.Tutkintotodistuspyyntö tulee tehdä kaksi viikkoa ennen valmistumisajankohtaa.

Valmistumisajat lukuvuonna 2019 – 2020

Valmistumiskuukausi Tutkintotodistuspyyntö

jätettävä viimeistään

Valmistumispäivä
Elokuu 16.8.2019 30.8.2019
Syyskuu 13.9.2019 27.9.2019
Lokakuu 11.10.2019 25.10.2019
Marraskuu 15.11.2019 29.11.2019
Joulukuu  6.12.2019 20.12.2019  juhla
Tammikuu 17.1.2020 31.1.2020
Helmikuu  14.2.2020 28.2.2020
Maaliskuu 13.3.2020 27.3.2020
Huhtikuu 10.4.2020 24.4.2020
Toukokuu 15.5.2020 29.5.2020   juhla
Kesäkuu 31.5.2020 18.6.2020

Valmistumiseen liittyvät käytännön toimet

Opinnäytetyön nimen ilmoittaminen opintotoimistoon

Kun opinnäytetyön tiivistelmäsivut on hyväksytty, ilmoita sähköpostilla opintosihteerille opinnäytetyösi suomen- ja englanninkielinen lopullinen nimi PAKKIIN tallentamista varten.

Opinnäytetyön luovutus

Tallenna opinnäyteyösi ammattikorkeakoulun palvelimelle ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-verkkokirjastoon www.theseus.fi. Tallennusohjeet löydät ko. sivustolta, tarvittaessa voit pyytää apua kirjaston henkilökunnalta. AMK maksaa käyttöönsä jäävien töiden kansituksen. Mikäli haluat opinnäytetyöstäsi itsellesi /työpaikallesi kansitettuja versioita, ota suoraan yhteyttä KAMOn toimipisteeseen. Toimita lisäksi irtolehtiversio opinnäytetyön ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti joko opintotoimistoon tai ohjaavalle opettajalle.

Jos opinnäytetyötäsi ei julkaista toimeksiantajan pyynnöstä Theseuksessa, työ kansitetaan ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmaan. Toimita työstäsi tällöin kaksi irtolehtiversiota. Opinnäytetyö julkaistaan joko Theseuksessa tai kansitettuna, ei molemmilla tavoilla.

Opinnäytetyöhön liittyvät muut lomakkeet

Tarkista, että olet toimittanut toimeksiantosopimuksen ja muut vaaditut opinnäytetyöhön liittyvät  dokumentit  opinnäytetyötä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Opintosuoritusrekisterin tarkistus (PAKKI)

Tarkista, että kaikista opintojaksoista on suoritusmerkintä. Mikäli näin ei ole, ota yhteyttä välittömästi opettajaan tai/ja opintosihteeriin. Päivitä myös yhteystietosi, erityisesti kohta ”Yhteystiedot valmistumisen jälkeen”.

Tutkintotodistuspyyntö

Tee tutkintotodistuspyyntö sähköisellä lomakkeella  noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää.  Vastaa ensin opetus- ja kulttuuriministeriön päättökyselyyn AVOP -valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn. Vastaamisen jälkeen kysely ohjaa sinut automaattisesti tutkintotodistuspyyntölomakkeelle.

Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien rekisteröinti

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat hakea terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta kätevästi Valviran sähköisessä asioinnissa. Paperiasiakirjoja ei tarvita, vaan ammatinharjoittamisoikeuden käsittely hoituu palvelussa sähköisesti alusta loppuun. Voit hakea ammattioikeutta sähköisen asioinnin kautta, kun olet suorittanut tutkinnon ja saanut tutkintotodistuksen. Huomaathan, että ammattioikeushakemusta ei voi jättää etukäteen ennen kuin olet valmistunut, kts. sähköinen asiointi.

Tiedot hakemusten käsittelymaksuista löytyvät Valviran verkkosivulta.