Ammattikorkeakoulututkintosi on valmis, kun

  • olet suorittanut vahvistetun opetussuunnitelman opintojaksot ja harjoittelun hyväksytysti sekä tehnyt opinnäytetyön hyväksytysti
  • olet suorittanut hyväksytysti kirjallisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan koulutuksen kielellä, jollei koulutuspäällikkö opiskelijan hakemuksesta päätä toisin (Tutkintosääntö 29 §).

Valmistumisjuhlat järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, joulu- ja toukokuussa. Muina aikoina valmistuville pyritään järjestämään omalla koulutusalalla pienimuotoinen kahvitilaisuus.

Suorittamastasi tutkinnosta saat:

1)   suomenkielisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi

  • tutkinto, koulutus, mahdollinen suuntautumisvaihtoehto
  • tutkinnon keskeinen sisältö (opintojen rakenne)
  • opinnäytetyön nimi ja arvosana, terveydenhoitajiksi valmistuvilla myös kehittämistehtävän nimi ja arvosana
  • maininta kielitaidosta (pakollinen vieras kieli, koulusivistyskieli, opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen kieli sekä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioituna asteikolla hyvä/tyydyttävä; Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan ruotsin kielen arvosanat 13 vastaavat arvosanaa ’tyydyttävä’ ja 45 arvosanaa ’hyvä’.)
  • sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa maininta, että koulutus on ko. alan EU-direktiivien mukainen.
  • matkailu- ja ravitsemisalalla pätevyyskriteerit täyttävissä tutkinnoissa maininta koulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta vastaavan hoitajan tehtäviin anniskelupaikoissa (kts. kohta Vastaavan hoitajan pätevyys).

2) suomenkielisen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen

3)   Diploma Supplement -liitteen, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite, jonka tarkoituksena on palvella valmistunutta opiskelijaa kansainvälisillä    työmarkkinoilla ja helpottaa opiskelijan tutkinnon ammatillista tunnustamista. Diploma Supplement sisältää tietoa kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä maan koulutusjärjestelmästä. Tavoitteena on, että lukija voi liitteeseen perehtymällä saada riittävät tiedot arvioida tutkintoa sekä päätellä, onko se asianmukainen siihen tarkoitukseen, johon tutkinnon suorittanut henkilö haluaa sitä käyttää (esim. pääsy jatko-opintoihin, vapautus koulutuksen osasta, työpaikka tai oikeus harjoittaa ammattia).

Lisätietoja internetistä Opiskelijalle > Opintojen suorittaminen > Tutkintosääntö.

Valmistumisajat

Opiskelija voi valmistua kaikkina muina kuukausina paitsi ei heinäkuussa.Tutkintotodistuspyyntö tulee tehdä kaksi viikkoa ennen valmistumisajankohtaa.

Valmistumisajat lukuvuonna 2018 – 2019

Valmistumiskuukausi Tutkintotodistuspyyntö

jätettävä viimeistään

Valmistumispäivä
Elokuu 17.8.2018 31.8.2018
Syyskuu 14.9.2018 28.9.2018
Lokakuu 12.10.2018 26.10.2018
Marraskuu 16.11.2018 30.11.2018
Joulukuu  6.12.2018 20.12.2018  juhla
Tammikuu 11.1.2019 25.1.2019
Helmikuu  8.2.2019 22.2.2019
Maaliskuu 15.3.2019 29.3.2019
Huhtikuu 12.4.2019 26.4.2019
Toukokuu 15.5.2019 29.5.2019   juhla
Kesäkuu 31.5.2019 19.6.2019

Valmistumiseen liittyvät käytännön toimet

Opinnäytetyön nimen ilmoittaminen opintotoimistoon

Kun opinnäytetyön tiivistelmäsivut on hyväksytty, ilmoita sähköpostilla opintosihteerille opinnäytetyösi suomen- ja englanninkielinen lopullinen nimi PAKKIIN tallentamista varten.

Opinnäytetyön luovutus

Tallenna opinnäyteyösi ammattikorkeakoulun palvelimelle ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-verkkokirjastoon www.theseus.fi. Tallennusohjeet löydät ko. sivustolta, tarvittaessa voit pyytää apua kirjaston henkilökunnalta. AMK maksaa käyttöönsä jäävien töiden kansituksen. Mikäli haluat opinnäytetyöstäsi itsellesi /työpaikallesi kansitettuja versioita, ota suoraan yhteyttä KAMOn toimipisteeseen. Toimita lisäksi irtolehtiversio opinnäytetyön ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti joko opintotoimiston tai ohjaavalle opettajalle.

Jos opinnäytetyötäsi ei julkaista toimeksiantajan pyynnöstä Theseuksessa, työ kansitetaan ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmaan. Toimita työstäsi tällöin kaksi irtolehtiversiota. Opinnäytetyö julkaistaan joko Theseuksessa tai kansitettuna, ei molemmilla tavoilla.

Lisätietoja opinnäytetyöstä löytyy osoitteesta www.kamk.fi > Opiskelijalle > Opinnäytetyö.

Opinnäytetyöhön liittyvät muut lomakkeet

Tarkista, että olet toimittanut toimeksiantosopimuksen ja muut vaaditut opinnäytetyöhön liittyvät  dokumentit  opinnäytetyötä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Opintosuoritusrekisterin tarkistus (PAKKI)

Tarkista, että kaikista opintojaksoista on suoritusmerkintä. Mikäli näin ei ole, ota yhteyttä välittömästi opettajaan tai/ja opintosihteeriin. Päivitä myös yhteystietosi, erityisesti kohta ”Yhteystiedot valmistumisen jälkeen”.

Tutkintotodistuspyyntö

Tee tutkintotodistuspyyntö sähköisellä lomakkeella  noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää.  Vastaa ensin opetus- ja kulttuuriministeriön päättökyselyyn AVOP -valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn. Vastaamisen jälkeen kysely ohjaa sinut automaattisesti tutkintotodistuspyyntölomakkeelle.

Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien rekisteröinti

Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Opiskelija täyttää Valviran internet-sivulta saatavan ”ammattioikeudet” -hakemuksen ja palauttaa sen opintotoimistoon noin kahta viikkoa ennen valmistumista. Valvira lähettää rekisteröinnistä todistuksen/päätöksen ja laskun hakijan kotiosoitteeseen valmistumisen jälkeen.